طیارات جنگی سعودی و فرانسه با یک دیگر تصادم کردند

Posted by on Jan 15th, 2012 and filed under خبرونه. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

ریاض:- گزارش های تازه حاکی از آن است طیارات جنگی سعودی و فرانسه حین تمرینات مشترک نظامی با یک دیگر تصادم نمودند.

به گزارش  گران افغانستان، طیارهٔ جنگی میراژ فرانسه و طیاره ایف -۱۵ عربستان سعودی حین تمرینات نظامی مشترک در منطقهٔ تبوک عربستان با یک دیگر تصادم نموده مگر این حادثه تلفاتی جانی را در پی نداشت.

گزارش می افزاید که یک پیلوت سعودی و دو پیلوت فرانسه در جریان این حادثه خود را بطور محفوظ از طیارات شان خارج ساختند.

گزارش حاکی است که تحقیقات در مورد بروز این حادثه آغاز شده است.

Share This:

Leave a Reply

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Advertisement

آرشیف گران افغانستان

Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com